Política de privacitat

Responsable del tractament:

Raó Social: Fundació Impulsa
Domicili Social: c. Bisbe Morgades 46 (08500 Vic)
Correu electrònic: hola@fundacioimpulsa.org
CIF: G66542697

A través del present avís, la Fundació Impulsa informa els usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de la Fundació Impulsa amb domicili al carrer Bisbe Morgades, 46 (08500 Vic).

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta completament la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.
Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la mateixa execució del contracte.
En relació amb la remissió del seu currículum i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de la fundació.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna o algunes de les finalitats següents:
− Gestionar l’acord de col·laboració amb col·laboradors i patrocinadors.
− Gestionar la relació amb les persones que actuen com a mentors i mentores.
− Gestionar la relació administrativa amb les famílies i persones que sol·liciten beques.
− Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent-hi, de forma enunciativa i, per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
− Gestionar la remesa del seu currículum a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina.
L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD.
Li comuniquem que la fundació és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal o necessari per a prestar el servei encomanat a la fundació.

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, la fundació garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.
La fundació fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per acabar, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic de la fundació: benvingut@fundacioimpulsa.org.
En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:
− Revocar els consentiments atorgats.
− Obtenir confirmació sobre si la fundació està tractant dades personals que el concerneixen o no.
− Accedir a les seves dades personals.
− Rectificar les dades inexactes o incompletes.
− Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides.
− Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
− En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
− Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de la fundació, si s’escau.
− Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, la fundació no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

La fundació es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús del web després dels canvis, implicarà acceptar-los.
En cas de disconformitat en relació amb la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).