Engeguem el programa Impulsa Oportunitats, ampliant l’oferta formativa centrada en l’aprenentatge i formació dels joves en el món laboral

El Programa Impulsa Oportunitats és un programa de formació dels joves en l’àmbit laboral mentre cursen els estudis de Formació Professional i reben el suport per part de la Fundació.

S’ofereix als alumnes formació en competències transversals per al lloc de treball, per incrementar les seves capacitats, i aprenentatge laboral a empreses del sector d’interès, per millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral. En concret, el programa persegueix dos objectius:

  1. Dotar els joves de la formació necessària i de l’experiència professional que els hi permeti desenvolupar actituds i aptituds al lloc de treball i els posicioni de manera avantatjosa en un procés de selecció.
  2. Oferir els joves aprenentatge i treball a l’empresa per millorar el seu CV i orientació respecte les sortides laborals que ofereix el mercat laboral actual.

S’ofereix a les empreses, en el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa, que puguin col·laborar ajudant a joves en el seu aprenentatge laboral, remunerant-los per les hores que treballin, i implicar els seus treballadors en l’acompanyament i tutoria d’aquests joves durant la seva estada a l’empresa.

La primera fase d’implementació del programa consisteix en una formació bàsica pels joves Impulsers i l’oportunitat d’entrar en la borsa de candidats per a les estades formatives remunerades a les empreses.

Des de la Fundació hem començat les formacions online amb els joves Impulsers, basades en la redacció del CV i la preparació d’una entrevista de feina. Aquestes formacions estan dinamitzades per ASENCAT, una associació de persones voluntàries professionals que ofereixen formacions amb l’objectiu de retornar l’expertesa i els coneixements que han acumulat al llarg dels seus anys d’experiència.

Així mateix, en aquesta primera fase s’està duent a terme la selecció per part de l’equip tècnic de tots aquells joves que puguin passar a formar part de la borsa de candidats per a les estades a empreses.

Posteriorment, en una segona fase, la Fundació iniciarà els contactes amb les empreses que es vulguin involucrar en aquest projecte per tal de seguir treballant per a la formació i l’aprenentatge laboral d’aquests nois i noies.

D’aquesta manera, iniciem el nou programa Impulsa Oportunitats amb l’objectiu de seguir treballant per a una formació integral dels joves de la Fundació Impulsa que els proporcioni més experiència i millori les possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Impulsa Oportunitats forma part del Mètode Impulsa, i vol reforçar el procés d’integració i aprenentatge laboral dels joves mentre cursen estudis de formació professional.