El Mètode Impulsa vetlla per l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 que pretén aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels pilars essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. En les darreres dècades s’han aconseguit alguns avenços, però el món està lluny d’assolir aquest ODS per al 2030. Les dones i les nenes constitueixen la meitat de la població mundial i, per tant, també la meitat del seu potencial. Però l’actual desigualtat de gènere preval i estanca el progrés social. 

A les portes del dia Internacional de les Dones, des de la Fundació Impulsa volem recordar que dins la nostra tasca social vetllem per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

Segons l’informe “Indicadors d’Igualtat de Gènere” presentat per la Cambra de Comerç de Barcelona aquest inici de març 2024, l’avenç cap a la igualtat s’ha estancat els darrers vuit anys. Tot i que la dona té un nivell formatiu superior als homes i les noies joves tenen menys fracàs escolar (12% enfront del 15,8% dels homes), el cert és  que continua existint una important bretxa salarial. Les dades de l’informe ens mostren que les dones guanyen per hora un 13,3% menys que els homes i signen la majoria dels contractes a temps parcial (76% del total).  

 

Des de la nostra entitat, impulsem diferents iniciatives per reduir aquestes desigualtats i alhora fomentar el compliment de l’ODS 5: 

 

Perspectiva de gènere 

En l’àmbit de la formació professional cal promoure una reflexió estratègica per trencar els estereotips preconcebuts i lluitar contra les desigualtats de gènere, tant en l’àmbit formatiu com professional.  

Segons l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, la perspectiva de gènere, pren especial rellevància en la definició de la trajectòria formativa i professional de les persones. Així doncs, que un jove decideixi formar-se en una àrea o una altra, no solament tindrà en consideració allò que més li agradi, sinó que també hi haurà intrínsec uns factors en clau de gènere. Segons l’estudi Les dones a Catalunya 2022, elaborat per l’Institut Català de les Dones, en la formació professional s’observa una important segregació de gènere en el si de les diferents àrees de coneixement: de manera molt majoritària, trobem dones en estudis d’imatge personal (89,8%) i de serveis socioculturals i a la comunitat (84,3%), mentre que els homes se situen majoritàriament en els estudis d’informàtica (88,9%) i en transport i manteniment de vehicles (97,1%). 

El 94,5% dels joves Impulsers que cursen estudis d’FP relacionats amb cures són noies. 

Com a part del Mètode Impulsa, incorporem la perspectiva de gènere, en les formacions realitzades als joves Impulsers i mentors; així com també es dota d‘eines i recursos per evitar la discriminació en qualsevol dels àmbits en els que actuem. Tanmateix, promocionem a aquells joves Impulsers que vulguin cursar cicles formatius que no segueixin la normativitat  de gènere; perquè entenem que els joves poden arribar allà on es proposin sense bretxes ni barreres. 

A més a més, algunes de les mentores son dones al capdavant de projectes professionals amb responsabilitats, les quals esdevenen un referent real i positiu pels joves Impulsers. I, sens dubte, en tot el procés del Mètode Impulsa, vetllem per garantir la paritat de gènere, tant pel que fa al nombre de nois i noies Impulsores , com de mentors i mentores. 

 

Sostre de vidre i terra enganxós 

Segons l’informe d’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya 2021 actualitzat a principis d’aquest 2024, la desigualtat salarial continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball, a més de ser una de les principals causes de l’empobriment femení. Segons el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la desigualtat salarial persisteix i les darreres dades disponibles ens mostren que les dones a Catalunya guanyen un 20% menys que els homes. Per això és cabdal dissenyar polítiques i iniciatives que promoguin la igualtat de gènere. 

20% és la bretxa salarial entre dones i homes 

Els guanys salarials al llarg de la distribució salarial mostren l’existència d’un “terra enganxós” i “un sostre de vidre”, és a dir, una dificultat major de les dones per créixer laboral i salarialment. Si bé és cert, que la bretxa salarial més baixa s’observa entre els joves d’entre 25 i 34 anys, situant-se en un 14%. 

 

El mercat de treball 

Segons l’informe trimestral de pèrspectiva de gènere de la Generalitat de Catalunya, l’ocupació femenina puja en quatre grans sectors, encapçalats per l’agricultura (+17,3%), seguida per la indústria (+8,9%), la construcció (+3,5%) i el sector serveis (+0,2%). Interanualment, l’ocupació femenina presenta un ritme d’ascens que pràcticament duplica el masculí (+5,8% en front d’un +3,1%); no obstant, la taxa d’atur femenina de més de 16 anys és superior a la masculina (situant-se en un 9 i 8,1% respectivament). 

En l’àmbit de la Formació Professional, observem que la taxa d’ocupació de les persones titulades en FP és del 42,2%, segons el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), gairebé quatre punts per sobre dels titulats universitaris. A més, segons l’Observatori de la Formació Professional, el 46,19% de les ofertes d’ocupació requerien alguna titulació d’FP. 

4,4% són les noies Impulsers escullen FP de l’àmbit tecnològic 

Analitzant els cicles formatius en clau de gènere, segons un informe de l’Agència FPCat, es conclou que les dones estan  perdent oportunitats laborals a causa de la seva baixa participació en uns cicles formatius amb elevats índex d’inserció en el mercat de treball. La masculinització dels entorns laborals i la falta de visibilitat de referents femenins expliquen per què pràcticament nou de cada deu estudiants d’FP inicial de disciplines STEM són homes 

De fet, en l’estudi d’Andreu Termes (Formació Professional a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció) es demostra que l’imaginari col·lectiu predetermina els valors i hàbits d’homes i dones i, per extensió, l’orientació de la trajectòria formativa i professional reforça les expectatives associades al gènere. I així és com els estereotips de gènere acaben distorsionant les expectatives i aspiracions de les dones, les quals veuen infravalorada la seva autoimatge i autoconfiança en els camps STEM, històricament masculinitzats. 

 

En el marc del 8 de març i apostant per treballar en l’acompliment de l’Objectiu 5 dels ODS, està clar que les dones pateixen un seguit de desigualtats, dins i fora del món del treball, que resulten en greuges comparatius respecte dels homes.  Des de la Fundació Impulsa es treballa per revertir aquesta situació, promovent la igualtat d’oportunitats entre els joves, independentment de si són noies o nois i confiant en el seu talent per arribar allà on es proposin.  

 

Coneix el testimoni d’algunes persones implicades amb la Fundació a través de l’article “Igualtat d’Oportunitats en clau de gènere: trencant el sostre de vidre abans de topar-hi” que vam publicar en un Impulsa Coneixement el passat 8 de març de 2023. 

Coneix tots els nostres compromisos en vers els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Activitats portades a terme en el marc del 8M d’enguany:

💜 1 de cada 10 noies escull un cicle de formació professional de la branca STEM
💜 14% és la taxa d’abandonament escolar prematur femení (versus 19,5% masculí)
💜 76% són les dones que tenen contractacions a temps parcial
💜 20% és la bretxa salarial entre dones i homes

Des de la Fundació seguirem promovent que joves amb motivació, però amb una situació de vulnerabilitat, puguin arribar allà on es proposin sense bretxes ni barreres. Per això, també us exposem 4 dades de la nostra entitat:
💜 Encara queda camí per recórrer doncs un 4% són les noies Impulsers que trien cicles socialment associats a nois
💜 Encara queda camí per recórrer doncs un 95% dels Impulsers que cursen estudis d’FP relacionats amb cures són noies
💜 58% de les persones mentores son dones
💜 54% dels joves Impulsers són noies

 

També donem veu a joves Impulsers que actualment estan cursant un Cicle de Formació Professional, en el qual el gènere femení té una representació minoritària
💜 Ona Gonzales, jove Impulser que estudia CFGM d’Electromecànica de vehicles automòbils
💜 Lucia Aguilar, jove Impulser que estudia CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes
💜 Vanessa Laura, jove Impulser que estudia CFGM d’Electromecànica de Vehicles Automòbils
💜 Nayra López, jove Impulser que estudia CFGM de mecanització